De Antwerpse Sint-Andrieskerk, een openbaring.

Bibliografie

Archief

 • Archief Kerkfabriek Sint-Andries
  • Kronijke kerkfabriek Sint-Andrieskerk dl. 1 (1860–1899)
  • Resolutieboek Fabriek Raad der Kerk van den H. Andreas te Antwerpen, 1899–
 • Archief Parochie Sint-Andries

Literatuur

 • Anders gekleed, anders gedragen. Drie Antwerpse kerken openen hun kleerkast (tent. cat.), Antwerpen, 2001
 • Antoon Van Dyck anders bekeken. Over ‘registers en contrefeytsels, tronies en copyen’, (tent.cat.), Antwerpen, 1999: 36–40
 • Baisier C., Het meubilair van de 17de en 18de eeuw uit de kerk van de voormalige St.-Bernardusabdij te Hemiksem. Een onderzoek naar archivalische, iconografische en verhalende bronnen, (lic. verh.), Leuven, 1997
 • Baisier C., ‘Nieuwe gegevens over het hoogaltaar van Peter I Verbrugghen en Willem Ignatius Kerricx in de St. Andrieskerk te Antwerpen, eertijds in de St. Bernardusabdij te Hemiksem’, in Belgisch Tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, Brussel, 67, 1998: 28–53
 • Bernaards A., Kerk van St.-Andries, Antwerpen. Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand en Victorie, Antwerpen, 1963.
 • Claes J., Claes A.,. Vincke K., Sanctus, Leuven, 2002
 • Creemers E., Studie van de rekeningen van de Kerkfabriek van Sint Andries te Antwerpen van 1860 tot 1975, (onuitgeg. eindverh.), Antwerpen, 1980 –1981
 • De Pauw C., ‘Tekening van Hendricus Franciscus Verbrugghen voor het Stedelijk prentenkabinet’ in Cultureel Jaarboek Stad Antwerpen, 1983: 122–127
 • De Roveroy, Chronycke van Antwerpen, Antwerpen, 1775
 • Duquenne X., ‘Les tableaux de l’autel des monnayeurs à Anvers, par Martin De Vos’, in Maandelijks Tijdschrift B. B., 24 april 1968: 8–17
 • Floor M., ‘Nieuw licht op oud kunstwerk’, in Gazet van Antwerpen, 24 november 2006: 22
 • Foucart J., Quelques inédits d’Otto Vaenius in Rubens and his World, Antwerpen, 1984
 • Génard P., Verzameling der graf- en gedenkschriften, dl.3, Antwerpen. Parochiekerken, dl.2, Antwerpen, 1887
 • Goovaerts B., Sint Andrieskerk te Antwerpen, Antwerpen, 1979
 • Het verhaal van een garderobe. Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand en Victorie. Sint-Andrieskerk Antwerpen (tent. cat.), Antwerpen, 1995
 • Historische kant uit de Sint Andrieskerk, Sint Andrieskerk Antwerpen, (tent. cat.) Textiel Instituut Kunstambacht Antwerpen, Antwerpen, 1989
 • Jansen A. en Van Herck C., Archief in beeld. Het meubilair van onze abdijkerken en kloosters, 1948
 • Jansen A. en Van Herck C., Tentoonstelling van oude kunst in de St. Andrieskerk (ten. cat.), Antwerpen, 1950
 • Kerkelijke Kunst (tent. cat.), Antwerpen, 1948
 • Kunstwerken uit de eeuw van Rubens in Antwerpse kerken en kloosters, (tent. cat.), Antwerpen, 1977
 • Lagye V.-A., Le Viel Anvers et le Nouvel Anvers, Bruxelles, 1983–1985
 • Lemaire R., Beknopte Geschiedenis van de Meubelkunst, Antwerpen, 1937
 • Müller-Hofstede J., ‘Zum Werke des Otto van Veen 1590–1600’ in Bulletin Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, VI, 1957
 • Restauratie St. Andrieskerk Antwerpen, Antwerpen, 1975
 • Simons G., Edelsmeedwerk: catalogus van tentoonstelling ingericht in de Sint Andrieskerk te Antwerpen ter gelegenheid van haar 450 jarig bestaan, 20 juni – 8 juli 1979, Antwerpen, 1979
 • Sint-Andries 2000. Nieuwsbrief, 1991– Sint-Andries parochie Antwerpen,l., 1966
 • Spiessens G., ‘Het Peteghemorgel (1791) van de Antwerpse Sint Andrieskerk’, in Musica Antiqua 3, 2 (1986)
 • Spiessens G., ‘Het voormalig Bremser orgel van de Antwerpse Sint Andrieskerk (1675)’, in Adem, 24, 2, 1988
 • Tekeningen uit de 17de de 18de eeuw. De verzameling Van Herck,l. (Koning Boudewijn Stichting), 2000
 • Van Damme J., Schrijnwerkersambacht, (lic. verh.), Leuven, 1985
 • Van Herck C., Walter Pompe, in Antwerpse Oudheidkundige Kring, jaarboek 11, 1935
 • Van de Velden F., Korte geschiedenis van Sint Andrieskerk, 1529–1929, Antwerpen, 1929
 • Van de Velden F., Naemrol der eerw. heeren pastoors, kapelanen en priesters in St. Andrieskerk te Antwerpen sedert 1851 tot den huidigen dag, Antwerpen, 1915
 • Van der Straelen J. F. en J. B., De Kronijk van Antwerpen, VI, (1797–1798),  Antwerpen, 1934
 • Van Herck C., ‘De Antwerpse barok biechtstoelen’, in Jaarboek van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van Antwerpen, 27, 1953–1954
 • Van Passel V., De schilderkunst van de contra-reformatie in de Antwerpse Sint-Andrieskerk.1566–1570, (lic. verh.), Leuven, 1985
 • [Visschers P.], Oude en nieuwe byzonderheden van S. Andries kerk te Antwerpen, Antwerpen, 1846
 • Visschers P., Maria Stuart: met eene aenteekening nopens haer portret en het gedenkstuk van hare twee staetsdamen, Barbara Moubray en Elisabeth Curle in S. Andries kerk te Antwerpen, Antwerpen, 1846
 • Visschers P., Naemrol der eerw. heeren pastoors van St. Andries parochie te Antwerpen sedert 1529 tot den huidigen dag, met aenteekeningen, Antwerpen, 1851
 • Visschers P., Instelling van het broederschap der veertiendaegsche beregting in St. Andries kerk te Antwerpen ten jare 1676 ter gelegenheid van deszelfs jubelfeest in 1851, Antwerpen, 1851
 • Visschers P., Geschiedkundig verhael van de reliquien der 36 uitmuntende heiligen in S. Andries kerk te Antwerpen alsmede van het broederschap ter hunner eer opgeregt en van deszelfs plegtige diensten van in 1671 tot in 1846, Antwerpen, 1846
 • Visschers P., Verzameling van grafschriften in St. Andries kerk, te Antwerpen, Antwerpen, 1851
 • Visschers, P., Bundel van jaerschriften en dichtjes ter eere van de 36 heiligen in de voormalige kerk van S. Salvador’s abtdy, en in S. Andries kerk by onderscheidene jubelfeesten, Antwerpen, ca. 1846
 • Visschers P., Geschiedenis van St. Andries kerk te Antwerpen, sedert hare opkomst, tot den huidigen dag, Antwerpen, 1853-1862, 3 dln.: I II III
 • Vlieghe H., Evolutie van de Antwerpse monumentale historie- en portretschilderkunst ten tijde van Jan Boeckhorst in Jan Boeckhorst (tent.cat) AntwerpenMünster, 1990
 • Vlieghe H., Saints, 1, (Corpus Rubenianum, dl 8), Brussel, 1972
 • Zweite A., Marten De Vos als Maler. Ein Beitrag zur Geschichte der Antwerpener Malerei in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, Berlijn, 1980: 315–318